Navigate Up
Sign In

Савјет ученика

Ученици формирају у школи савјет ученика. Чланове савјета ученика бирају ученици. Обавеза школе је да пружи помоћ ученицима при формирању савјета ученика.
 
Савјет ученика:
-          промовише интересе школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа
-           представља ставове ученика у школском одбору
-          подстиче ангажовање ученика у раду школе
-          информише школски одбор о својим ставовима када оцијени да је то потребно или по              захтјеву школског одбора о сваком питању које се односи на рад и управљање школом
-          промовише право ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници
-          разматра питање успјеха ученика, школског календара, екскурзија и излета ученика,                услова рада школе и других питања утврђених актима школе
-          учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и                        унапређује образовни рад у школи.
​